پرتال کارآموزی پویا اندیشان سبز


آذر 1402
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  جستجو مبحث دوم- مبانی تعیین ثمن:

مقصود از مبانی تعیین ثمن آن است که بر مبنای قواعد عمومی و متون قانونی لزوم تعیین ثمن و شیوه های تعیین آن معلوم گردد. به همین مناسبت مبانی مورد نظر را در ذیل دو عنوان نظری و قانونی مورد پژوهش و بررسی قرار می‌دهیم.

گفتار اول- مبانی نظری:

تعیین ثمن در تشکیل قرارداد نقش بنیادی دارد. زیرا از یک طرف با تعیین ثمن یا عوض قراردادی در قراردادهای معوض از معامله رفع ضرر و غرر می شود و تعیین مورد معامله از این جهت ضروری است. از طرف دیگر ایجاد توازن و تعادل قراردادی بدون تعیین ثمن امکان پذیر نیست؛ ‌بنابرین‏ به ترتیب پیشگیری از ضرر و غرر، رفع جهالت از مورد معامله و ایجاد تعادل و توازن قراردادی بین دو عوض در تمام قراردادهای معوض از جمله قراردادهای پیمانکاری به عنوان مبانی نظری تعیین ثمن مورد تحقیق و پژوهش قرار می‌گیرد. لذا پیش از پرداختن به مبانی تعیین ثمن، نقش ثمن در تکوین و اعتبار قرارداد به ترتیب ذیل مورد پژوهش و بررسی قرار می‌گیرد.

الف- نقش ثمن:

چنان که گذشت در قراردادهای معوض ثمن نقش عوض معامله را دارد و معلوم نبودن عوض و عدم تعیین آن اعتبار قرارداد را زیر سؤال می‌برد. ‌بنابرین‏ برای شناخت هرچه بیشتر مبانی تعیین ثمن می بایست به تفاوت‌های بین ثمن و مبیع پی برد. برای این منظور نقد و تحلیل نظر های مطروح ضروری به نظر می‌رسد.

دربارۀ ماهیت حقوقی ثمن در قراردادها دو نظریه ذیل قابل استنباط و ارائه است:

  1. نظریه تفاوت ماهوی و ذاتی مبیع و ثمن: بر مبنای این نظریه که در فقه عامه طرفدارانی دارد[۳۶]، بین مبیع و ثمن تفاوت ماهوی وجود دارد. برخی به تفاوت ماهوی و ذاتی مبیع و ثمن نظر دارند، زیرا معنای مبیع و ثمن در عرف متفاوت است و مبیع برای هر چیزی به کار می رود که با تعیین طرفین تعیین می شود ولی ثمن برای چیزهای کلی است مانند درهم و دینار.

 1. نظریه تفاوت اعتباری مبیع و ثمن: بر طبق این نظریه تفاوت بین مبیع و ثمن اعتباری است[۳۷]بوده وبا توجه به اوضاع و احوال و قرائن ‌می‌توان فهمید که کدامیک از دو مورد معامله مبیع است یا ثمن. زیرا هر مالی که بتواند مبیع باشد می ­تواند ثمن قرار گیرد و از حیث شرایط ماهوی فرقی با یکدیگر ندارند. با وجود این اموالی وجود دارند که فقط می‌توانند به صورت مبیع واقع شوند مانند منفعت، عمل و حق[۳۸].

با توجه به ضوابط حاکم بر حقوق قراردادها به نظر می­رسد که تفاوت بین مبیع و ثمن واقعی نیست بلکه تفاوت آن ها اعتباری است. ‌بنابرین‏ جز احکام استثنایی هر یک از مبیع و ثمن، قواعد عمومی هر یک دربارۀ دیگری نیز قابل اعمال است[۳۹].

ب- ویژگی های ثمن در قراردادهای پیمانکاری:

برای تعیین شرایط صحت ثمن در قراردادهای پیمانکاری، تعیین شرایط صحت ثمن به طور کلی ضروری به نظر می‌رسد. بر مبنای قواعد عمومی مورد معامله از جمله ثمن معامله باید واجد شرایط ذیل باشد.

  1. مال بودن: مورد معامله بایستی قابل داد وستد و دارای ارزش اقتصادی باشد.

  1. مشروع باشد: دارای منع قانونی و شرعی نباشد.

  1. عقلانی باشد: از نظر عموم و عقلای جامعه معقول باشد.

 1. مقدرو التسلیم باشد: انتقال دهنده مال توانایی تسلیم مورد قرارداد را داشته باشد.

‌بنابرین‏ با توجه به شرایط عام بالا که برای صحت ثمن گفته شد، می توان گفت در قراردادهایی که کارفرما با پیمانکار منعقد می کند در صورتی که شرایط بالا وجود نداشته باشد اصالت ثمن مورد تردید قرار ‌می‌گیرد. برای مثال هرگاه در قرارداد اکتشاف نفت یا گاز با یک شرکت پیمانکاری ثمن معامله بهره برداری از چاه به مدت ۱۰ سال به پیمانکار قرار داده شود و بعد از حفاری معلوم گردد که مکان حفاری فاقد گاز یا نفت بوده است در این مورد ثمن معامله معدوم و در نتیجه مقدورالتسلیم بوده و به همین جهت در صحت چنین قراردادی به علت عدم وجود ثمن وغیر مقدور بودن ثمن معدوم باید تردید نمود.

ج- پیشگیری از ضرر:

پیشگیری از ضرر به عنوان یکی از مبانی نظری لزوم تعیین ثمن قابل طرح و بررسی است. زیرا هدف کلی قراردادها تنظیم روابط دو طرف قرارداد است. ‌بنابرین‏ هرگاه ثمن معامله تعیین نشود یکی از طرفین قرارداد یا هر دوی آن ها متضرر می­شوند و نظم قراردادی آسیب می بیند. ‌بنابرین‏ برای پیشگیری از ضرر و برقراری نظم معاملاتی بین دو طرف لازم است که ثمن معامله تعیین گردد و گرنه ممکن است هر دو طرف قرارداد یا یکی از آن ها متضرر شود و بین دو طرف اختلاف ایجاد شود.

د- رفع جهل:

لزوم تعیین عوض قراردادی از جمله ثمن برای پیشگیری از جهل قابل تبیین است. زیرا چنان که گفته شد قرارداد برای تنظیم ارادی روابط دو طرف آن منعقد می­گردد و اعتبار حکم قانونی را دارد. انعقاد قرارداد دربارۀ ثمن مجهول نه تنها معقول و متعارف نیست بلکه بین دو طرف اختلافاتی ایجاد می­ کند که حتی از نظر قضایی نیز قابلیت اجرایی ندارد. زیرا هرگاه طرف دیگر قرارداد و طلبکار ثمن آن را از متعهد پرداخت، مطالبه نماید و متعهد از پرداخت و تأدیه خودداری کند و به همین مناسبت در مرجع قضایی دعوی اقامه گردد، دادگاه نمی­تواند دربارۀ ثمن مجهول حکم صادر کند و آن را به موقع اجرا بگذارد. با وجود این اشکال مذکور ‌در مورد جهل مطلق مطرح می شود و اگر ثمن به طور مطلق مجهول نباشد و به صورت مجمل تعیین شده باشد ایراد مذکور وارد نیست. ‌بنابرین‏ در فرضی که جهل مطلق منتفی است و می توان ثمن را با یکی از شیوه ­های توافق شده، معقول و متعارف تعیین کرد، اختلافات دربارۀ ثمن قابلیت صدور حکم قضایی را دارد و با حکم قضایی و اجرای آن بر طرف می­ شود. همچنین اختلافات مذکور را از طریق داوری نیز می توان حل کرد. ‌بنابرین‏ هر­گاه طرفین قرارداد (کارفرما و پیمانکار) بر مبنای علم اجمالی قراردادی را منعقد نمایند، قرارداد مذکور را نباید مجهول و غیر قابل اجرا معرفی نمود. لذا در این پایان نامه بحث جهل مطلق منظور نبوده و تا حدودی میزان ثمن برای طرفین مشخص و معلوم است و همچنین در خصوص روش تعیین قطعی و نحوه رفع ابهام از آن هم توافق صورت پذیرد.

لذا قراردادی که ثمن آن کاملاً مجهول است و نیز قراردادی که اساساً از ثمن در آن سخن نرفته است، با یکدیگر تفاوت دارند. بدیهی است اگر غرر به معنای جهل پذیرفته شود در این صورت بسیاری از معاملات غرری و باطل شناخته می‌شوند. ولی اگر ثمن معامله­ای صرفاً نوعی جهل قابل تبدیل به علم وجود داشته باشد، عنوان غرر و بطلان معامله محقق نمی شود. زیرا حداقل در این موارد در صدق غرر تردید وجود دارد و در این صورت مرجع، اصل صحت عقود است.

ه- پیشگیری از غرر:

در این قسمت ابتدا به مفهوم غرر و سپس ارکان غرر می پردازیم.

مفهوم غرر:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-29] [ 03:10:00 ب.ظ ]
ریگس و هان[۶۸] (۲۰۰۹)، نمونه ای ۳۱۷ نفری از دانشجویان را مورد بررسی قرار دادند. آن ها دریافتند که سبک دلبستگی اضطرابی دوسوگرا اضطراب مزمن را به صورت مستقیم و غیرمستقیم پیش‌بینی می‌کند. همچنین افراد با سبک دلبستگی نا ایمن عزت نفس پایین تر، افکار غیرمنطقی را گزارش دادند که به نوبه خود اضطراب را پیش‌بینی می‌کنند. همچنین سبک دلبستگی اجتنابی به طور مستقیم افسردگی را پیش‌بینی می‌کند و به طور غیرمستقیم با میانجی‌گری اضطراب مزمن، افسردگی، رفتارهای بزهکارانه را پیش‌بینی می‌کند.

در مطالعه کاپانی و راو (۲۰۰۷) مشخص شد که سبک دلبستگی ایمن با سطح پریشانی پایین‌تر و سطح بالای ابعاد تطابقی عملکرد خانواده ارتباط دارد.

نتایج پژوهش هاشمی[۶۹] و دیگران (۲۰۰۷)، که ‌در مورد زنان پاکستانی انجام گرفت، نشان داد که زنان با سطح تحصیلات بالا که عمدتاً زنان شاغل بوده اند، سازگاری و رضایت بالاتری نسبت به زنان با تحصیلات پایین که عمدتاً زنان خانه دار بوده اند، داشتند.

پژوهش رایس و میرزاده[۷۰] (۲۰۰۷)، از رابطه سبک های دلبستگی با عملکرد خانواده و رفتار سازگارانه در مدرسه حاکی بوده است.

لویکس[۷۱] و همکاران (۲۰۰۷)، هم ‌به این نتیجه رسیدند که سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری در دانشجویان با سازگاری آن ها رابطه دارد.

نتایج پژوهش روزن اشتاین و هروویتز[۷۲] (۲۰۰۶)، نشان دهنده رابطه میان سبک های دلبستگی نوجوانی و ‌آسیب‌های روانشناختی مانند افسردگی، اضطراب، اختلال شخصیت ضداجتماعی و اختلال سازگاری اجتماعی بوده است.

تحقیقات تایجل و وین (۲۰۰۶)، نشان داده است سطوح پرخاشگری و ناسازگاری اجتماعی در مراحل گوناگون کودکی بین جمعیت های طبیعی ثابت است.

ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻟﻮرﻧﺰ[۷۳] (۲۰۰۶)، در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺧﻮداﻓﺸﺎﻳﻲ اﺣﺴﺎﺳﻲ در ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺴﺮاﻧﻲ ﻛﻪ اﻟﮕﻮی ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺳﺎزﻧﺪه دارﻧﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ وﺟﻮد دارد و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ اﻳﻦ زوﺟﻴﻦ از ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺎﻧﻮاده، ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻨﮓ[۷۴] (۲۰۰۵) در ﻳﻚ دوره ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ، ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮ روی دو ﮔﺮوه زوج، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻟﮕﻮی ارﺗﺒﺎط ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، ﻳﻜﻲ ازﺣﻔﺎﻇﺖﻛﻨﻨﺪهﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس و زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز اﻳﺠﺎد رﺿﺎﻳﺖ، اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ، ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض و ﭘﺎﻳﺪاری زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ اﺳﺖ.

آدامز و همکاران (۲۰۰۵)، در بررسی ارتباط سبک های هویت و مشکلات رفتاری مشاهده کردند که افراد با سبک هویتی سردرگم/ اجتنابی بیش از دارندگان دو سبک دیگر مشکلات سازگاری مانند بزهکاری و اختلال‌های سلوکی نشان می‌دهند.

ﺍﺷﻨﺎﻳﺪﺭ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ (۲۰۰۵)، ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

پالی[۷۵] و همکاران( ۲۰۰۵)، نیز در تحقیقی به بررسی رابطه بین دلبستگی و رضایت زناشویی پرداخته‌اند و نشان داده‌اند که دلبستگی ایمن با رضایت زناشویی زوجین همبستگی مثبت داشته است.

نارایانان و راو[۷۶] (۲۰۰۴) دریافتند، ۴۸% درصد گروه نمونه پریشانی بالایی را گزارش کردند و درصد بسیار زیادی از گروه نمونه سبک دلبستگی ناایمن داشته اند.یافته های این تحقیق نیاز به فهم سبک های دلبستگی و ارتباط آن ها را با عملکرد خانواده و پریشانی روان‌شناختی را برجسته می‌سازد.

مطالعات براونفیلد و تامپسون (۲۰۰۳)، رابطه ابعاد سازگاری اجتماعی را بررسی نموده و نتایج نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین سبک های دلبستگی و عملکرد بین مادر- کودک و سازگاری اجتماعی بود. همچنین آن‌ ها در مطالعه خود، ارتباط میان دلبستگی ناایمن با گروه همسال و رفتار بزهکارانه ناسازگارهای اجتماعی را گزارش داده‌اند.

نتایج تحقیق مارش[۷۷] و همکاران (۲۰۰۳)، از ارتباط سبک دلبستگی ناایمن با ناسازگاری های اجتماعی نظیر مشکلات رفتاری و نشانه های رفتار پرخطر در سال‌های بعدی زندگی حکایت می‌کند.

ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻨﮓ[۷۸] ﻭ ﺑﺎﻟﺒﯽ (۲۰۰۳) ﺑﻴﺎﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﻃﻼﻕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.

در تحقیق مقایسه ای لدوکس[۷۹] و همکاران (۲۰۰۲)، که ساختار خانواده و روابط والدین- جوان را در فرانسه و انگلستان در رابطه با مصرف مواد بررسی کرد، این نتایج به دست آمدک فرزندانی که رابطه ای رضایت آمیز با پدر و مادر نداشتند و آن هایی که کنترل و نظارت کمتری بر آن ها بود، به سوی استفاده از مواد مخدر کشیده می شدند.

در مطالعه ای که توسط داکوف[۸۰] و همکاران (۲۰۰۱)، در امریکا انجام شد، رابطه خانواده و معتاد جوان مورد بررسی قررار گرفت. نتایج نشان داد که درگیری خانوادگی در این خانواده ها بیشتر از خانواده های عادی است.

در پژوهش نایجل و ساندین[۸۱] (۲۰۰۱)، میان سبک دوسوگرا در زنان بیوه و کاهش میزان سازگاری اجتماعی، ارتباطی معنادار گزارش شده است.

بررسی اسلس نیچ[۸۲] و همکاران (۲۰۰۰)، نشان داد که فرار نوجوانان به دلیل آشفتگی های خانوادگی بوده است.

یافته های مطالعه نیکلسون [۸۳] (۲۰۰۰)، از ارتباط الگوهای رفتاری سازش نایافته و کنش‌وری روانی- اجتماعی با سبک دلبستگی ناایمن حکایت داشت.

دویلی و مارکی ویکزیک[۸۴] (۲۰۰۰)، تحقیق طولی ‌در مورد سبک های دلبستگی و عملکرد خانواده و اثرات آن ‌بر سازگاری اجتماعی انجام دادند. آن ها دلبستگی مشاهده شده بین والدین و نوجوانان در سن ۱۳ سالگی و ابعاد مختلف سازگاری اجتماعی در ۱۵سالگی (مانند نشانه های افسردگی، اعتماد به نفس و نمرات درسی، پرخاشگری به دیگران) را اندازه گرفتند و نتایج به دست آمده نشان داده است که دلبستگی ایمن بدون تردید با سازگاری اجتماعی با توجه به سطوح مشکلات درون زاد، عزت نفس[۸۵] و پیشرفت تحصیلی دو سال بعد رابطه دارد. ‌بنابرین‏، چنین استنباط می شود که دلبستگی والدین بر سازگاری اجتماعی نوجوانی مؤثر است.

رابین و رزکراسنر[۸۶] (۲۰۰۰)، برای سنجش سازگاری اجتماعی کودکان ۴ ساله، آن ها را مورد مشاهده قرار داده و مهارت های حل مسئله اجتماعی و کیفیت تعهد اجتماعی آن ها را ارزیابی نمودند و دریافتند که دلبستگی ایمنی مادرانه تنها با بعد تعهد سازگاری اجتماعی رابطه مثبت دارد و ‌به این نتیجه رسیدند که روابط دلبستگی ایمن در ایجاد اعتماد کودکان جهت کشف موقعیت های ناآشنای اجتماعی کمک می‌کند.

نوم[۸۷]، دکویک[۸۸]، مییوس[۸۹] (۲۰۰۰)، دلبستگی و رفتار ضد اجتماعی را در یک نمونه ۴۰۰ نفری از نوجوانان کشور هلند بررسی کردند و دریافتند که دلبستگی مادرانه به طور معنی داری با رفتار ضد اجتماعی خود گزارش شده نوجوانان رابطه منفی دارد (به نقل از بشارت و همکاران، ۱۳۸۲).

همچنین تحقیق فینی[۹۰] (۲۰۰۰)، نشان می‌دهد که سبک دلبستگی ناایمن رابطه مثبتی با نشانگان فیزیکی دارد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:10:00 ب.ظ ]
۲-۲-۱۶ تئوری ها در خصوص نشخوار فکری

پایه های نظری برای نشخوار فکری هم به آرون بک برمی گردد. او تئوری «مدل شناختی آسیب پذیری به استرس در افسردگی»[۳۹۶] را در سال ۱۹۶۷ ارائه داد و اضافه کرد که افرادی که هم سبک شناختی منفی[۳۹۷] دارند و هم تمایل به نشخوار فکری روی این شناخت های منفی در پاسخ به حوادث استرس زای زندگی دارند (که همان تئوری نشخوار فکری در پاسخ به استرس»[۳۹۸] توسط بک است)، احتمال زیادی دارد که افسردگی در آن ها آغاز شود (رابینسون و آلوی، ۲۰۰۳). از نظر ارتباط این تئوری با عود مصرف مواد باید گفت که در مدل بک بیان می شود که باورهای هسته ای (که بر تفکر و نگرش فرد از جهان اثر می‌گذارند)، در مواجهه با برانگیزاننده های معینی مثل حالات هیجانی منفی (افسردگی، خستگی و عصبانیت)، حالات فیزیکی (علایم ترک، درد) یا مسائل بیرونی (مکان های مرتبط با مصرف مواد) فعال می‌شوند، فعال شدن این باورها، موجب برانگیخته شدن باورهای مرتبط با مواد و افکار خودآیند می‌شوند (بک، ۱۹۹۳). ارتباط بین اعتیاد و شناخت های منفی هم به اثبات رسیده است. (گولد[۳۹۹]، ۲۰۱۰) بیان می‌دارد که اعتیاد، از دید روان شناسی و نورولوژیکی نوعی اختلال ناشی از تغییر در شناخت افراد است، این محقق همچنین بیان می‌دارد که نواحی مغزی و فرایندهای عصبی که به اعتیاد مربوطند با نواحی از مغز که اعمال شناختی از قبیل یادگیری، حافظه، استدلال منطقی، و کنترل تکانش را رهبری می‌کنند، همپوشی زیادی دارند. نالن هاکسما، نظریه پرداز دیگری است که به پیروی از تئوری «مدل شناختی آسیب پذیری به استرس در افسردگی» آرون بک، «تئوری سبک های پاسخ در افسردگی»[۴۰۰] را و سپس «تئوری سبک پاسخ نشخواری»[۴۰۱] را در سال ۱۹۹۱ ارائه داد. موریسون و اُکانر (۲۰۰۵) بیان می دارند که سبک پاسخ نشخواری یا نشخوار فکری به عنوان افکار و رفتارهایی که در پاسخ به خلق منفی یا غمگین داده می‌شوند، تعریف می شود که نتیجۀ آن تمرکز فرد بر علتها و عواقب هیجاناتشان است که این امر منجر به عدم توانایی فرد برای تمرکز بر انجام فعالیت هایی که حواس را از آن هیجان پرت می‌کند، می­ شود. در تحقیقی که توسط جاست و آلوی[۴۰۲] (۱۹۹۷) انجام شد این تئوری مورد آزمایش قرار گرفت، در این تحقیق آزمودنی های غیرافسرده که در پاسخ به علائم افسردگی سبک پاسخ نشخواری داشتند احتمال اینکه دوره های افسردگی را در طول ۱۸ ماه تجربه کنند بیشتر از آزمودنی هایی بود که از «پرت کردن حواس» در پاسخ به علائم افسردگی استفاده می‌کردند. رود (۲۰۱۱) بیان می‌دارد که «نشخوار فکری متمرکز بر هیجانات» [۴۰۳]که نقش کلیدی در تئوری سبک های پاسخ نالن هاکسما بازی می‌کند، یک تئوری شناختی توانمند است که به خصوص برای شرح اختلاف جنس[۴۰۴] در افسردگی به کار می رود. به گفتۀ رود، نالن هاکسما در سال ۱۹۹۴ تئوری سبک های پاسخ خود را به «مدل دیاتز- استرس»[۴۰۵] دوباره مفهوم سازی ‌کرده‌است، این تئوری بیان می‌دارد که نشخوار فکری متمرکز بر هیجان در افراد مستعد به استرس، آسیب پذیری افسردگی را تشدید می بخشد. نالن هاکسما و هارل (۲۰۰۲) و نالن هاکسما و همکاران (۲۰۰۷)، «مدل دیاتز- استرس» را به عنوان فاکتور آسیب پذیری برای سوء مصرف مواد شرح داده‌اند. در مطالعه ای که با بهره گرفتن از نمونۀ دانشجویان کالج انجام شد،

نالن هاکسما و مارو[۴۰۶] (۱۹۹۱، به نقل از اسکیچ و آبلا، ۲۰۰۸) گزارش کردند که سطح بالاتر نشخوار فکری با تمایل برای در گیری در رفتارهای بی پروا مانند سوء مصرف مواد در پاسخ به خلق افسرده همراه است.

۲-۲-۱۷ تئوری ها در خصوص تنظیم هیجانی

تئوری های متفاوتی در این خصوص وجود دارند. تئوری جدا بودن ذهن از هیجانات، میراث فلاسفه های اخلاقی غرب به خصوص افلاطون[۴۰۷] و دکارت[۴۰۸] می‌باشد، این افراد بیان کردند که هیجانات از نظر اخلاقی در مرتبه ای پایین تر[۴۰۹] و در نتیجه محتاج تنظیم به وسیلۀ ذهن می‌باشند (چمبرز و همکاران، ۲۰۰۹)، اما ارسطو[۴۱۰] و هیوم[۴۱۱] هیجانات را در روشنی مثبت تری می دیدند و آن ها را کمتر محتاج تنظیم های سخت به وسیلۀ ذهن می­دانستند (گراس، ۱۹۹۸). سنت روان کاوی یک عامل مهم برای مطالعات حاضر ‌در مورد تنظیم هیجانی است، این سنت از فروید[۴۱۲] سرچشمه می‌گیرد. گراس بیان می‌دارد که فروید بر دو نوع تنظیم هیجانی ‌در مورد اضطراب تأکید می کرد، اولی تنظیم اضطراب هایی که مربوط به «من»[۴۱۳] هستند و بر پایۀ واقعیت می‌باشند، دوم تنظیم اضطراب هایی که مربوط به «نهاد»[۴۱۴] و یا «فرامن»[۴۱۵] هستند؛ مکانیزم های دفاعی[۴۱۶] «من» به فرایندهایی می­گویند که هر دو نوع این اضطراب ها را تنظیم می‌کنند. بنا به گفتۀ گراس (۲۰۰۲، a)، منشأ مطالعه در بارۀ تنظیم هیجانی، مربوط به بیش از یک قرن پیش به تئوریسین های روان کاوی در بارۀ دفاع های روانی (فروید ۱۹۴۶) است. دومین مرحلۀ منشأ مطالعه در بارۀ تنظیم هیجانی به استرس و سنت انطباق (لازاروس[۴۱۷] ۱۹۶۶) ۱۹۴۶) است. دومین مرحلۀ منشأ مطالعه در بارۀ تنظیم هیجانی به استرس و سنت انطباق (لازاروس[۴۱۸] ۱۹۶۶) برمی گردد. امروزه کار روی تنظیم هیجانی کودکان (تامپسون[۴۱۹] ۱۹۹۱) و بزرگسالان (گراس،[۴۲۰] ۱۹۹۸) ادامه دارد.

۲-۳ بررسی پژوهش های انجام شده در خصوص موضوع

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:10:00 ب.ظ ]
۱-۲- تشریح و بیان مسئله پژوهش

نقش حسابرسی در اعتبار‌بخشی به سود شرکت‌ها در پی سقوط انرون[۱] از اهمیت درخور توجهی برخوردار شده است. تفاوت‌های ناشی از کیفیت حسابرسی به صورت تفاوت در اعتبار ارائه شده به وسیله حسابرسان و کیفیت سود صاحبکاران، خود را نشان می‌دهد. از آنجا که کیفیت حسابرسی دارای ابعاد متفاوتی است و به طور ذاتی مشاهده‌ناپذیر است، مشخصه حسابرسی خاصی وجود ندارد که به عنوان شاخصی برای اندازه‌گیری آن در نظر گرفته شود. اغلب مطالعات گذشته از حسن شهرت حسابرس به عنوان شاخصی برای

اندازه‌گیری کیفیت حسابرسی استفاده و رابطه بین حسن شهرت و کیفیت سود را بررسی کرده‌اند(بکر[۲] ۱۹۹۸ ٬ ری نولد و فرانسیس[۳]،۲۰۰۰ ).

ارزش نهائی فعالیت حسابرسی در کمک به استفاده کننده برای تشخیص کیفیت اطلاعات دریافت شده می‌باشد ، از این رو استفاده کنندگان اطلاعات می بایست صلاحیت حسابرس را پذیرفته تا به اظهارنظر او اعتماد کنند و در شرایطی که اطمینان استفاده کنندگان جلب نشود هدف های حسابرسی به صورت کامل تحقق نمی یابد . از طرف دیگر بحران های گزارشگری مالی سال های اخیر که موجب فروپاشی شرکت های بزرگی گردید ، توجه محققان و مجامع حرفه ای را به افزایش قابلیت اعتماد گزارش های حسابرسی و کاهش قصور ، معطوف ساخت. با عنایت به موارد فوق ضروری است در بازار سرمایه ایران نیز کیفیت حسابرسی و متغیرهای مؤثر آن شناسایی شود .

همچنین یکی از قابل تأمل ترین و چالش بر انگیزترین مسائل عصر حاضر٬بحث توسعه ی اقتصادی است؛ به گونه ای که تحقق آن به یکی از اهداف اساسی سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های اقتصادی کشورها تبدیل شده است (عظیمی ۱۳۷۵٬).از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه ی پایدار اقتصادی٬ سرمایه گذاری مؤثر است. بدین منظور٬ یک واحد اقتصادی برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف٬ باید حد یا میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع٬ مورد توجه قرار دهد (مدرس و حصارزاده ٬ ۱۳۸۷ ). این امر٬ از طریق روش های ارزیابی طرح ها٬ از جمله ارزش فعلی خالص انجام می شود. طبق این روش٬ در یک یا چند طرح وقتی سرمایه گذاری انجام می‌گیرد که٬ارزش فعلی خالص آن طرح٬ مثبت باشد. از این رو٬ مسأله ی اصلی این پژوهش که تقبل طرح هایی با ارزش فعلی خالص منفی٬ منجربه سرمایه گذاری بیش از حد و صرف نظر کردن از طرح هایی با ارزش فعلی خالص مثبت٬ منجر به سرمایه گذاری کم تر از حد می شود که عدم بهینه بودن سرمایه گذاری را به دنبال خواهد داشت (وردی[۴]٬ ۲۰۰۶ )؛زیرا مدیران باید به صورت بهینه و در طرح هایی سرمایه گذاری کنند که برای شرکت ارزش آفرینی کند؛ یعنی طرح هایی با ارزش فعلی خالص مثبت٬ پذیرفته و طرح هایی با ارزش فعلی منفی٬ رد شود. جریان نقد آزاد شرکت ها٬ از جمله دلایل اصلی در به وجود آمدن سرمایه گذاری بیش از حد در سطح شرکت است (یانگ و جیانگ[۵] ٬ ۲۰۰۸ ) و موجب به وجود آمدن مسائلی چون کاهش کارایی سرمایه گذاری٬ افزایش تورم و توسعه ی ظاهری اقتصاد کلان می شود و به شدت به منافع سهام‌داران آسیب می رساند.

۱-۳- ضرورت انجام پژوهش

بدون شک، تخصص صنعت بر ماهیت تجربه و کار حسابرسی و دستیابی به مهارت تأثیر می‌گذارد و ممکن است برای متخصصان انفرادی شرایطی را فراهم کند تا بهتر مسائل و موضوع های پیرامون خاص صنعت را شناسایی کنند و مورد توجه قرار دهند (سولومون و شیلد[۶] ٬ ۱۹۹۵ ). با افزایش تخصص صنعت در سطح انفرادی، تخصص صنعت در سطح شرکت افزایش می‌یابد. مزایای تخصص حسابرس در صنعت در سطح شرکت انباشت و افزایش می‌یابد، زیرا تخصص صنعت انتقال دانش به دست آمده و فناوری ایجاد شده را از یک صاحبکار به سایر صاحبکاران مشابه تسهیل می‌کند. ‌بنابرین‏، انتظار می‌رود حسابرسان متخصص صنعت حسابرسی های با کیفیت بالاتری نسبت به غیرمتخصصان فراهم کنند.

مطالعات قبل نشان دهده است که کیفیت حسابرسی و کیفیت سود شرکت‌های با حسابرسان متخصص بالاتر است ( ریچالت[۷]٬ ۲۰۰۹ ).در حالی که به نظر می‌رسد استفاده از حسابرسان متخصص صنعت به نفع شرکت‌های صاحبکار است٬ با این حال فقط تحقیقات محدودی انجام شده است که به طور مستقیم نشان دهنده مزایای استفاده از حسابرسان متخصص صنعت است. لذا هر چه در جهت بررسی فواید استفاده از حسابرسان متخصص صنعت و تجزیه و تحلیل آن کوشش شود، با توجه به اهمیتی که در بهبود کارایی سرمایه گذاری از طریق کیفیت بالاتر گزارش های مالی حسابرسان متخصص صنعت پیش‌بینی می شود ، باز هم اندک می‌باشد.

۱-۴- پرسش های پژوهش

مطالعات اولیه و بررسی متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و بیان مسئله سوالات متعددی را به ذهن متبادر می‌کند.در پژوهش حاضر این پرسش مطرح است:

آیا تخصص حسابرس در صنعت خاص٬ کارایی سرمایه گذاری را بهبود می بخشد؟

در پرسش اصلی مذبور ما در جهت یافتن رابطه ای میان متغیر های پژوهش خواهیم بود. این امر با فرضیه پردازی مناسب و اجرای آزمون های آماری در دسترس می‌باشد.

۱-۵- اهداف پژوهش

پژوهش حاضر درصدد است تا از طریق جمع‌ آوری اطلاعات لازم به بررسی تاثیر محدودیت های مدیریت بر هدایت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد بر این اساس اهدافی بشرح ذیل مطرح می‌گردد.

۱-۵-۱- اهداف علمی پژوهش

با توجه به مطالب اشاره شده هدف علمی پژوهش که مطابق با فرضیه و عنوان پژوهش می‌باشد به شرح زیر است:

هدف اصلی : بررسی ارتباط تخصص حسابرس در صنعت خاص و کارایی سرمایه گذاری

اهداف فرعی :

  1. بررسی ارتباط تخصص حسابرس در صنعت خاص و کارایی سرمایه گذاری بر مبنای تغییر در دارایی های غیر جاری.

 1. بررسی ارتباط تخصص حسابرس در صنعت خاص و کارایی سرمایه گذاری بر مبنای تغییر در سرمایه گذای های بلندمدت.

۱-۵-۲- اهداف کاربردی پژوهش

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می‌باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می‌سازد٬ اما نتایج این پژوهش با توجه به هدف کلی آن می‌تواند برای ‌گروه‌های زیر مفید واقع شود:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:10:00 ب.ظ ]
  1. کلیه داده های مورد استفاده در مدل پالیک به راحتی از صورت ها ی مالی حسابرسی شده سازمان‌ها قابل استخراج می‌باشد واین امر باعث افزایش قابلیت تأیید و تصدیق محاسبات صورت گرفته می شود.

  1. بر خلاف بسیاری از روش های سنجش سرمایه فکری که ذهنی بوده و در فرایند اندازه گیری با مشکلات زیادی همراه می‌باشند، مبنای سنجش در مدل پالیک بسیار ساده و استاندارد می‌باشد .

   1. به دلیل سادگی محاسباتی، مدل پالیک برای استفاده کنندگان و ذینفعان بیرونی سازمان به راحتی قابل درک می‌باشد.

  1. در این مدل از شاخص های مالی مناسبی جهت اندازه گیری سرمایه فکری سازمان استفاده می شود.

  1. دقت مدل پالیک در اندازه گیری سرمایه فکری سازمان نسبت به سایر روش‌ها بسیار بالا می‌باشد.

  1. مدل پالیک امکان محاسبه سرمایه فکری نه تنها در کل سازمان، بلکه در تمام سطوح سازمان را فراهم می آورد.

  1. با ارائه اطلاعات تفضیلی، امکان تمرکز بر هریک از زیرمجموعه های سرمایه فکری در سطح سازمان را فراهم می آورد.

 1. این مدل در تحقیقات و پژوهش های معتبری مورد استفاده قرار گرفته است.

۲-۶ بخش پنجم: مزایای و مشکلات اندازه گیری سرمایه فکری

اندازه گیری سرمایه فکری دارای مزایای بسیاری می‌باشد اما در این میان نباید مشکلات مربوط به سنجش سرمایه فکری را نادیده گرفت.در ادامه به بیان مزایا و معایب اندازه گیری سرمایه فکری می پردازیم.

۲-۶-۱ مزایای اندازه گیری سرمایه فکری

با توجه به مباحث مطرح شده ،شاید این سوال پیش بیاید که مزایای اندازه گیری سرمایه فکری چیست. از جمله مزایای اندازه گیری سرمایه فکری می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  1. کمک به تنظیم هر چه بهتر راهبردهای اساسی شرکت و ارزیابی راهبردهای اجرایی در سازمان به وسیله ارزیابی سرمایه فکری

  1. شناخت جریان‌های دانشی در درون سازمان و اولویت بندی مباحث دانشی در سازمان

  1. تسریع و شتاب دادن به الگوی یادگیری در سازمان و افزایش خلاقیت و نوآوری

  1. افزایش همکاری و فرهنگ تسهیم دانش در سازمان و مدیریت هرچه بهتر سرمایه دانشی موجود در سازمان

  1. بهبود سیاست گذاریهای مالی سازمان و کاهش شکاف اطلاعاتی در بازارهای مالی

 1. گزارشگری سرمایه فکری و کمک به استفاده کنندگان گزارش‌های سازمانی جهت تصمیم گیری بهتر و سرمایه گذاری مطلوب ترو….

۲-۶-۲ مشکلات سنجش سرمایه فکری

با وجود مزایای ناشی از اندازه گیری سرمایه فکری و تعدد روش های اندازه گیری سرمایه فکری، تا کنون تلاش‌های کمی درسطح شرکت ها برای اندازه گیری و گزارشگری سرمایه فکری صورت گرفته است. روس (۱۹۹۸) مهمترین مشکلات سنجش سرمایه فکری را به صورت زیر بیان می‌کند:

۱- تأخیر زمانی[۱۲۶] : از آنجا که جریان سرمایه گذاری در جنبه خاص سرمایه فکری ممکن است پس از گذشت مدت زمان زیادی اثرات خود را نشان دهد، لذا ممکن است سنجیدن اثر آن بسیار دشوار باشد. به عنوان نمونه، سرمایه گذاری هایی که در تولید دانش و آموزش صورت می‌گیرد اغلب مشمول این موضوع می‌گردند.

۲- سرمایه گذاری در موضوع سرمایه فکری از قاعده جمع-صفر[۱۲۷] تبعیت نمی کند. بدین معنی که سرمایه گذاری کوچک ممکن است اثر بزرگی داشته و بالعکس سرمایه گذاری وسیع با شکست مواجه گردد.

۳- نمی توان سرمایه گذاری در حوزه سرمایه فکری را با واژه های مالی سنجید، بلکه بیشتر این سرمایه گذاری ها در واحد زمان یا به صورت نسبت سنجیده می‌شوند.

۴-در اقتصاد دانشی رابطه بین هزینه و جریانات نقدی آینده همیشه واضح و روشن نیست. (روس، ۱۹۹۸)

علاوه بر مواردی که روس به آن ها اشاره ‌کرده‌است مشکلات زیر را نیز می توان به عنوان موانع پیش رو جهت سنجش سرمایه فکری و عدم رغبت شرکت ها به اندازه گیری سرمایه فکری در نظر گرفت :

  1. ارزش گذاری سرمایه فکری بر خلاف دارایی‌های مشهود بسیار ذهنی می‌باشد و در مواردی به دور از واقعیات می‌باشد. این امر به ویژه ‌در مورد شرکت های با فن آوری بالا بسیار صادق می‌باشد.

  1. استانداردهای اندازه گیری و گزارشگری سرمایه فکری هنوز در مراحل ابتدایی خود بوده و با ابهاماتی همراه می‌باشند.

  1. در برخی موارد طبقه بندی سرمایه فکری با پیچیدگی هایی همراه می‌باشد که این امر سنجش سرمایه فکری سازمان را دشوار می‌کند.

  1. اندازه گیری و گزارش دهی سرمایه فکری موجب می شود که برخی از اطلاعات حساس رقابتی که قبلا فاش نشده در حوزه عمومی افشا شده و چه بسا موجب زیان شرکت گردد.

 1. جهت اندازه گیری و گزارشگری سرمایه فکری، نیاز به افرادی می‌باشد که در زمینه‌های مدیریت دانش، منابع انسانی، جامعه شناسی و سایر علوم انسانی تخصص داشته باشند که این امر با ویژگی عصر حاضر که تخصص گرایی در یک زمینه می‌باشد در تناقض می‌باشد.

علی رغم موارد بیان شده و با وجود تمامی مشکلات، شرکت ها باید به سمت اندازه گیری و گزارشگری سرمایه فکری گام بردارند و با ارائه گزارشات مربوط به سرمایه فکری، موجب پیشرفت و بهبود در زمینه ی اندازه گیری و گزارشگری سرمایه فکری شوند. البته در این میان نقش نهادهای مسئول در زمینه تدوین استانداردها و قوانین مربوطه نیز بسیار مهم می‌باشد.

۲-۷ بخش ششم : ارزش افزوده سهام‌داران (SVA)[128]

آلفرد راپاپورت[۱۲۹] (۱۹۹۸) رویکرد ارزش افزوده سهادار (SVA) را به عنوان یکی از سنجه های ارزش سهامدار معرفی ‌کرده‌است. این معیار از جمله معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM)[130] محسوب می‌گردد که ارزش سهامدار در مقایسه با میانگین موزون هزینه سرمایه گذاری شده نان می‌دهد (راپاپورت،۱۹۸۶). اساس این روش منطبق بر تجربیات مربوط به به کار گیری مدل جریان نقد تنزیل شده (DCF)[131] می‌باشد. در حقیقت مفهوم ارزش افزوده سهامدار بیانگر آن است که پول سهام‌داران بایستی بازده بیشتری نسبت به سرمایه گذاری در دریگر دارایی های با سطح ریسک مشابه ارائه نماید. بدین معنی که ارزش، زمانی افزایش می‌یابد که خالص جریان اقتصادی کسب و کار علاوه بر فزونی آن بر هزینه اقتصادی کل سرمایه به کار گرفته شده ، در جهت خلق سود عملیاتی نیز باشد، به طوری که سود حسابداری در مقایسه با ارزش آفرینی ، الزاماًً منجر به خلق ارزش نمی شود. مطالعات زیادی نشان داده‌اند که پروژه هایی که حتی سودآور بوده اند باعث از بین رفتن شرکت ها شده اند. (فرووند،هاسلم،یوهال و ویلیامز[۱۳۲]،۲۰۰۰).

از دیدگاه پابلو فرناندز[۱۳۳] زمانی که ارزش بازار هر سهم را با ارزش دفتری مقایسه می‌کنیم، ارزش زمانی ایجاد می‌گردد که ارزش بازار از ارزش دفتری هر سهم فزونی یابد و بلعکس، زمانی ارزش سهامدار کاهش می‌یابد که ارزش دفتری بیش از ارزش بازار هر سهم باشد (فرناندز ،۲۰۰۲).

ارزش افزوده سهامدار ، ارزش ایجاد شده سهامدار نمی باشد. برای ارزش ایجاد شده طی دوره، بازده سهامدار بایستی بالاتر از بازده مورد انتظار حقوق صاحبان سهام گردد (فرناندز ،۲۰۰۲).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:10:00 ب.ظ ]