۶-۳روش نمونه گیری


با توجه به اینکه حجم یا اندازه اکثر جامعه های تحقیق بزرگ است ، ‌بنابرین‏ اندازه گیری ویژگی مورد بررسی برای تک تک اعضای جامعه ضروری نمی باشد. انتخاب و اندازه گیری نمونه ای از جامعه و برآورد ‌در مورد کل جامعه بر اساس یافته های نمونه کافی است. نمونه عبارت است از زیر مجموعه ای از کل جامعه که انتخاب می شود و معرف آن می‌باشد )دلاور، ۱۳۸۰ به نقل از پرندی، ۱۳۸۸).پژوهش پیش رو به دنبال بررسی تأثیر خصوصیات مشتریان بر رفتار خرید اینترنتی بوده است. از این رو، دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزادکرمانشاه که به دلیل جوانی و سطح دانش بالای خود، آشنایی و تجربه بیشتری در زمینه خرید اینترنتی دارند، جامعه آماری این پژوهش را شکل می‌دهند. این جامعه متشکل از دانشجویانی است که در مقطع کارشناسی ارشددر سال ۹۲-۹۳ تحصیل می‌کنند. بر ای تعیین نمونه از روش نمونه گیری احتمالی از نوع نمونه های تصادفی ساده استفاده شده است.

۷-۳ ابزار گردآوری

۱-۷-۳ مطالعات کتابخانه ای:


در این مرحله برای کسب داده های ثانویه داده های که قبلا تولید شده و در منابع موجود قابل دسترسی است لز روش کتابخانه ای استفاده شده است به ویژه ‌در مورد گفتار دوم که ادبیات موضوعی پژوهش را شامل می شود، این امر نمایان است. تلاش پژوهشگر در تهیه ی گفتار دوم بر این بود که از کتاب ها و مقاله های چاپ شده از سال ۲۰۰۰ به بعد و مجله های معتبر علمی استفاده شود. فهرست کامل آن ها در منابع آورده شده است.

۲-۷-۳مصاحبه:


یکی از متداول ترین ابزارهای جمع‌ آوری داده است که ویژگی‌های متمایز از سایر روش ها دارد. مصاحبه انعطاف پذیر بوده و با موقعیت های فردی و مکانی قابل انطباق است. با بهره گرفتن از مصاحبه می توان ارزیابی عمیق تری نسبت به ادراک، نگرش و علایق آزمودنی دست یافت.

۳-۷-۳پژوهش های می‌دانی :


در این قسمت برای کسب داده های اولیه برای تجزیه و تحلیل، از پرسش نامه استفاده شده است.

۸-۳ روایی و پایایی

۱-۸-۳ پایایی


پایایی یک وسیله ی اندازه گیری به دقت آن اشاره دارد. یعنی اگر صفت مورد نظر را تحت شرایط مشابه دوباره اندازه گیری کنیم نتایج حاصل مشابه و قابل اعتماد باشد در این پژوهش برای افزایش اعتبار پرسشنامه، پس از تنظیم اولیه ی آن، به صورت مقدماتی و آزمایشی بین چند کارشناس توزیع و مورد نقد قرار گرفت که پس از اعمال نظرات آن ها دوباره توسط چند صاحبنظر مورد بازنگری نهایی قرار گرفت از سویی،در این پژوهش به منظور ضریب پایایی پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ و با بهره گرفتن از نرم افزار spss20 اندازه گیری استفاده شده است. همبستگی آلفای کرونباخ، یک مقدار بین صفر و یک می‌باشد. در صورتی یک پرسشنامه پایاست که مقدار آلفای کرونباخ بزرگتر از مقدار ۰٫۷ باشد و هرچه این مقدار به عدد ۱ نزدیک تر باشد پرسشنامه از پایایی بالاتری برخوردار می‌باشد که فرمول آن عبارت است:

S2) j – ۱)(۱-∑S2 j ⁄ j ⁄ )= α

j: تعدادزیر مجموعه سوالات پرسشنامه

S2 j : واریانس زیر آزمون j ام

S2: واریانس کل آزمون

در پایایی ‌به این سوال پاسخ داده می شود که آیا اندازه گیری مکرر در شرایط مشابه نتایج همسانی به دست می‌آید یا خیر ؟ روش های مختلفی برای سنجش پایایی وجود دارد. پایایی پرسشنامه تحقیق ۰٫۸۵ به دست آمد که نتیجه حاکی از آن است که پرسشنامه از پایایی بالایی برخوردار است.

۲-۸-۳روایی ( اعتبار )


ابزاری دارای روایی است که برای اندازه گیری آنچه که مورد نظر است، مناسب باشد. در تعریف مدرن، روایی عبارت است از توافق بین نمره ی آزمون ابزار اندازه گیری با صفتی که آزمون برای اندازه گیری آن ساخته شده است. مفهوم اعتبار ‌به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد به عبارتی دیگر آیا نتایج تحقیق پاسخگوی سوال های تحقیق است. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. روش های مختلفی برای بررسی اعتبار وسیله اندازه گیری وجود دارد، در بررسی روایی ابتدا هر پرسشنامه به تأیید صاحب نظران امر و اساتید رسیده است.

فصل چهارم

تجزیه‌و تحلیل داده ­ها

۱-۴ مقدمه


داده های جمع‌ آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی دار کردن آن ها به منظور تحقق اهداف پژوهش ها و تحقیقات کمک گرفته می شود. تجزیه و تحلیل اطلاعات به ‌عنوان بخشی از فرایند روش تحقیق علمی یکی از پایه های ا صلی هر مطالعه و پژوهش به شمار می رود که به وسیله آن کلیه فعالیت های تحقیقی تا رسیدن به یک نتیجه، کنترل و هدایت می‌شوند. به عبارتی در این بخش، پژوهشگر برای پاسخ گویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیم گیری ‌در مورد رد یا تأیید فرضیه یا فرضیاتی که برای تحقیق در نظر گرفته است از روش های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می‌کند. لذا ذکر این نکته ضروری است که تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده به تنهایی برای یافتن پاسخ پرسش های پژوهش کافی نیست، تعبیر و تفسیر این داده ها نیز لازم است. ابتدا باید داده ها را تجزیه و تحلیل نمود و سپس نتایج این تجزیه و تحلیل را مورد تعبیر و تفسیر قرار داد. اطلاعات لازم برای تحقیق حاضر از پرسشنامه ای که اعتبار آن مورد آزمون قرارگرفته بود، جمع‌ آوری شد. این اطلاعات در محیط نرم افزاری spssبا اعمال آزمون های آماری مناسب با توجه به فرضیات تحقیق، تجزیه و تحلیل گردید و در این فصل نتایج گردآوری شده و تجزیه و تحلیل های صورت گرفته داده ها بر مبنای استنباط آماری و به کمک فنون آماری مناسب، به منظور تأیید یا رد فرضیه تحقیق ارائه می شود.

۴-۲- آمار توصیفی

۴-۲-۱- توصیف ویژگی‌های جمعیت شناختی

۴-۲-۱-۱- جنسیت


تعداد نمونه اماری در پژوهش ۲۵۰ نفر است که از این تعداد ‌بر اساس نمودار بالا تعداد زنان پاسخ دهنده ۱۳۰ نفر و مردان ۱۲۰ نفر هستند.

بر اساس جدول ۴-۱ بیشترین آمار از بین نمونه آماری را زنان تشکیل می‌دهند (۵۲ درصد). این ویژگی در نمودار ۴-۱ توصیف‌شده است.

۴-۲-۱-۲- سن


بر اساس جدول ۴-۲ بیشترین آمار از بین پاسخ‌دهندگان را افراد رده سنی ۲۵ تا ۳۵ سال تشکیل می‌دهند (۴۸ درصد) و کمترین آن‌ ها کمتر از ۲۵ سال سن داشتند (۲۰ درصد). این ویژگی در نمودار ۴-۲ توصیف شده است.

۴-۲-۱-۳- تحصیلات


بر اساس جدول ۴-۳ بیشترین آمار از بین نمونه آماری را افراد با مدرک فوق لیسانس رشته مدیریت اجرایی تشکیل می‌دهند (۶۷ درصد) و کمترین(۳۳ درصد) فوق‌لیسانس در رشته گرایش های (بازرگانی، حقوق، …) می‌باشند. این ویژگی در نمودار ۴-۳ توصیف شده است.

    1. Agrowal & Porosad ↑

    1. Peterson & et al ↑

    1. Mcknight & Kretz mann ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...