-۰٫۰۱۳۹۹۰٫۰۵۲۳۷۱۰٫۰۲۲۵۶۵۱

آماره t-۲٫۰۷۹۵۳۱٫۱۶۴۳۱۳-۰٫۲۹۷۷۴۱٫۱۱۶۱۸۴۰٫۴۸۰۳۸۶—–
احتمال۰٫۰۳۸۱۰٫۲۴۴۹۰٫۷۶۶۰٫۲۶۴۹۰٫۶۳۱۲—–
MWNضریب همبستگی-۰٫۰۴۳۹۸۰٫۰۶۷۰۰۲۰٫۰۲۴۲۱۲-۰٫۰۰۸۹۳-۰٫۰۷۹۵۰٫۰۷۸۸۵۴۱آماره t-۰٫۹۳۷۰۳۱٫۴۲۹۲۶۹۰٫۵۱۵۴۸۲-۰٫۱۸۹۹۷-۱٫۶۹۷۴۱٫۶۸۳۵۵۶—–احتمال۰٫۳۴۹۲۰٫۱۵۳۶۰٫۶۰۶۵۰٫۸۴۹۴۰٫۰۹۰۳۰٫۰۹۳—–

در جدول فوق استقلال هیات مدیره، اندازه هیات مدیره، استقلال کمیته حسابرسی، جلسات کمیته حسابرسی، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی، درصد مالکیت مدیریتی و سهام شناور شرکت است. با توجه به جدول فوق همبستگی بین متغیرهای مستقل ضعیف می‌باشد ‌بنابرین‏ بین متغیر های مستقل همبستگی وجود ندارد و وارد کردن همزمان متغیرها در مدل امکان پذیر می‌باشد.

۴-۲-۱- تجزیه و تحلیل فرضیه

فرضیه اول: ساختار حاکمیت بر قابلیت پیش‌بینی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.

این فرضیه در خصوص بررسی وجود تاثیر ساختار حاکمیت بر قابلیت پیش‌بینی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطرح شده و با بهره گرفتن از مدل زیر مورد آزمون قرار می‌گیرد :

در این پژوهش با توجه به نوع مدل اثرات ثابت مقطعی و زمانی آزمون می­ شود.جدول(۴-۲) ‌و جدول (۴-۳) نتایج آزمون F برای تعیین مناسبت رگرسیون در رابطه با فرضیه را نشان می­دهد.

در داده های ترکیبی اثرات زمانی و مقطعی داده ها و همچنین اثرات همزمان آن ها آزمون می شود.طبق مدل اثرات ثابت–زمانی برای هر یک از سال‌های یک عرض از مبدأ و طبق مدل اثرات ثابت–مقطعی برای هر یک از این شرکت‌ها یک عرض از مبدأ ارائه می‌شود.حال.برای اینکه ببینیم این عرض از مبدأ‌ها از لحاظ آماری با هم تفاوت معنادار دارند یا خیر، آزمون چاو را به کار می‌گیریم.

‌بنابرین‏ فرضیه و به صورت زیر مطرح می شود::

تمام عرض از مبداها با هم برابرند↔Pooled

: عرض از مبداها با هم تفاوت دارند↔ مدل اثرات ثابت زمانی یا مقطعی یا هر دو

که مقادیر ثابت مدل (عرض از مبدأ) در هریک از حالت های فوق به شرح زیر می‌باشد:

    1. Pooled ↔

    1. panel ازنوع اثرات ثابت زمانی ↔

    1. panel ازنوع اثرات ثابت مقطعی ↔

  1. panel ازنوع اثرات ثابت زمانی و مقطعی ↔

با توجه به آماره آزمون چاو اگر احتمال مدل کوچک­تر از۰٫۰۵ ‌می‌باشد فرضیه مبنی بر برابری عرض از مبداها رد شده و مدل اثرات ثابت ارجح است.

نتایج مربوط به اثرات ثابت مقطعی و زمانی در جداول ۴-۳و ۴-۴ ارائه شده است.

جدول ۴-۳٫ نتایج اثرات ثابت مقطعی

Redundant Fixed Effects Tests

Test cross-section fixed effects

Effects Test

Statistic

d.f.

Prob.

Cross-section F

۶٫۳۶۹۴۵۹

-۹۰,۳۵۷

۰

Cross-section Chi-square

۴۳۵٫۷۶۲۲

۹۰

۰

جدول ۴-۴٫ نتایج اثرات ثابت زمانی

Redundant Fixed Effects Tests

Test period fixed effects

Effects Test

Statistic

d.f.

Prob.

Period F

۱٫۶۶۷۷۲

-۴,۴۴۳

۰٫۱۵۶۴

Period Chi-square

۶٫۸۰۰۵۰۷

۴

۰٫۱۴۶۸

با توجه به آماره آزمون چاو ‌در مورد اثرات ثابت مقطعی احتمال آن کوچکتر از ۰٫۰۵و ‌در مورد اثرات ثابت زمانی احتمال آن بزرگتر از ۰٫۰۵می­باشد ‌بنابرین‏ فرضیه مبنی بر برابری عرض از مبداها برای اثرات ثابت مقطعی رد شده و مدل اثرات ثابت مقطعی ارجح است.

بعد از انجام آزمون چاو و انتخاب مدل اثرات ثابت مقطعی برای انتخاب روش آزمون داده ها از بین دو روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی از آزمون‌هاسمن استفاده می شود نتایج مربوط به آزمون هاسمن در جدول ۴-۵ ارائه شده است.

جدول ۴-۵- نتایج آزمون هاسمن

Correlated Random Effects – Hausman Test

Test Cross-section random effects

Test Summary

Chi-Sq. Statistic

Chi-Sq. d.f.

Prob.

Cross-section random

۳۸٫۳۳۱۹

۷

۰٫۰۰۰

با توجه به احتمال مربوط به آزمون که کوچکتر از ۰٫۰۵ می‌باشد ‌بنابرین‏ در سطح اطمینان ۹۵ درصد اثرات تصادفی رد شده و اثرات ثابت پذیرفته می شود.

نتایج مربوط به آزمون فرضیه در جدول ۴-۶٫ارائه شده است.

جدول۴-۶ تجزیه و تحلیل فرضیه

دوره برآورد: ۱۳۹۲-۱۳۸۸

ضریب تعیین تعدیل شده

۰٫۸۸۶۰۶۲

آماره F

۳۷٫۳۹۸۲۷

احتمال (Prob)

۰

آماره دوربین- واتسون

۱٫۹۰۱۴۵۵

متغیرتوضیحی

ضریب

انحراف معیار

آماره t

احتمال

سطح اطمینان

BDSIZE

-۰٫۰۰۹۷۲

۰٫۰۰۲۲۵

-۴٫۳۱۸۵

۰

۹۹%

BDIND

۰٫۰۶۵۴۸۱

۰٫۰۴۳۸۵۹

۱٫۴۹۲۹۷۳

۰٫۱۳۶۳

بدون معنی

ACIND

۰٫۰۳۲۰۹۲

۰٫۰۱۵۰۰۶

۲٫۱۳۸۵۸۶

۰٫۰۳۳۱

۹۵%

ACCMEETIN

۰٫۰۰۱۸۵۳

۰٫۰۰۰۵۴۳

۳٫۴۱۴۶۹۷

۰٫۰۰۰۷

۹۹%

EQUITY

-۰٫۰۵۵۲۹

۰٫۰۲۲۳۷۳

-۲٫۴۷۱۳

۰٫۰۱۳۹

۹۵%

LOW

۰٫۰۱۲۸۸۴

۰٫۰۰۶۶۷۹

۱٫۹۲۹۰۴۷

۰٫۰۵۴۵

بدون معنی

MWN

۰٫۰۷۵۵۷۸

۰٫۰۳۰۲۷۱

۲٫۴۹۶۶۸۹

۰٫۰۱۳

۹۵%

C

۰٫۴۴۶۳۰۸

۰٫۰۲۱۲۸۶

۲۰٫۹۶۷۰۳

۰

۹۹%

با توجه به آماره F و احتمال مربوط به آن می‌توان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان ۹۹% معادله رگرسیون معنی‌دار است. نتایج مربوط به آماره دوربین- واتسون (عدم خود همبستگی جملات خطا) برای مدل نشان از استقلال نسبی داده ها دارد..

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...