جلسه اول

آشنایی با ماتریکس و قوانین، و آنچه که اتفاق می افتد: مشاور، بعد از سلام و احوالپرسی با درمانجو و اعضای خانواده اش، شرح مختصری درباره الگوی درمان سرپایی عمقی ماتریکس عرضه می‌کند.

جلسه دوم

کلیات رفتارهای پرخطر و مختص به معتادان: کلیاتی درمورد رفتارهای پرخطر به اعضای گروه داده شد، و دادن این امکان به درمانجویان که آزادانه درباره اعتیاد خود صحبت کنند.

جلسه سوم

انواع شروع کننده های درونی و بیرونی رفتارهای پرخطرجنسی: درمانجویان یاد می ‌گیرند که جرقه های درونی وبیرونی آغازگر رفتارهای خود را شناسایی کنند. ثبت این عوامل در کار برگ و تحلیل آن ها.

جلسه چهارم

وسوسه(جنسی) و با وسوسه چه بایدکرد: کمک به درمانجویان در شناسایی جرقه های آغازگرعوامل وسوسه کننده- کمک به درمانجویان در یادگیری فنون توقف افکار.

جلسه پنجم

کار و بهبودی: دوره بهبودی ازمواد و رفتارهای پرخطر را می توان به چهارمرحله تقسیم کرد: کنارگیری از مواد، پاکی اولیه(معروف به ماه عسل)، پاکی درازمدت(معروف به دیوار)، و سازگاری مجدد.

جلسه ششم

شرم وگناه : کمک به درمانجویان در درک تفاوت بین گناه و شرم – کمک به درمانجویان در یادگیری استراتژی هایی برا ی رویارویی و مقابله با احساس شرم و گناه .

جلسه هفتم

تعریف معنویت: کمک به درمانجویان در پی بردن ‌به این نکته که اعتقادات معنونی می‌تواند پشتوانه بهبودی باشد- آموزش به درمانجویان که احترام به یکدیگر را حفظ کنند و به اعتقادات دینی همدیگر احترام بگذارند.

جلسه هشتم

روابط جنسی اعتیادگونه: کمک به درمانجویان در درک تمایز بین ارتباط جنسی سالم صمیمانه و ارتباط جنسی تکانشی بی قاعده و قانون – کمک به درمانجویان در درک این ارتباط جنسی تکانشی بی قاعده و قانون خود ممکن است نوعی از وابستگی باشد و به بازگشت به مصرف موادمنتهی می شود

که درشرح جلسات نیز به تفصیل توضیح داده خواهدشد. اما برای گروه کنترل گروهی جلساتی برگزار نمی شود. در پایان۸ جلسه از هر۲ گروه پس آزمون گرفته می شود. در آخراطلاعات به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار خواهندگرفت.

فصل چهارم

یافته های پژوهش

آمار توصیفی

در آماره توصیفی به آماره های پراکندگی و تمایل به مرکز متغیر رفتارهای پر خطر جنسی در گروه ­های آزمایش و کنترل، که با بهره گرفتن از پرسشنامه مذکور سنجیده شده است پرداخته می­ شود.

جدول (۴-۱) : میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون ها و پس آزمون و پیگیری­های گروه آزمایش و کنترل

متغیر

گروه

نوع آزمون

تعداد

میانگین

انحراف معیار

رفتارهای پرخطر جنسی

آزمایش

پیش آزمون

۱۲

۲۵/۲۷

۶۲/۳

پس آزمون

۱۲

۴۱/۱۴

۷۲/۷

پیگیری

۱۲

۰۸/۱۶

۰۷/۷

کنترل

پیش آزمون

۱۲

۵۸/۲۵

۵۰/۴

پس آزمون

۱۲

۵۰/۲۴

۷۱/۲

تعداد شرکای جنسی

آزمایش

پیش آزمون

۱۲

۲۵/۴

۴۸/۱

پس آزمون

۱۲

۵۸/۲

۶۲/۱

پیگیری

۱۲

۲۵/۳

۹۵/۱

کنترل

پیش آزمون

۱۲

۴

۲

پس آزمون

۱۲

۱۷/۴

۵۲/۱

رفتارهای پرخطر جنسی

مجرد

پیش آزمون

۱۴

۱۴/۲۶

۹۷/۳

رفتارهای پرخطر جنسی

مجرد

پیش آزمون

۱۴

۱۴/۲۶

۹۷/۳

متاهل

پیش آزمون

۱۰

۸۰/۲۶

۴۱/۴

از آن جا که تعداد رفتارهای پرخطر جنسی و شرکای جنسی شرکت کنندگان در گروه ­های آزمایش و کنترل و بر اساس وضعیت تأهل آن ها، در سطح مقیاس فاصله­ای سنجیده شده است، ‌بنابرین‏ از آمار­ه­های ­پراکندگی و تمایل به مرکز برای بیان و مقایسه چگونگی توزیع مفهوم پیش­گفته، استفاده گردید. همان­طورکه در جدول(۴-۱) مشاهده می­ شود، بین نمرات گروه ­های آزمایش و کنترل در مرحله پیش آزمون تفاوت چندانی وجود ندارد اما در مرحله پس آزمون این تفاوت بیشتر ‌می‌باشد؛ بدین معنی که روش ماتریکس احتمالاً باعث کاهش نمرات رفتارهای پرخطر جنسی و تعداد شرکای جنسی، در گروه آزمایش شده است که در ادامه جهت تأیید این سوال از آزمون‌های مقایسه میانگین­ها استفاده شده است . همچنین نمرات رفتارهای پرخطر جنسی در شرکت کنندگان بر اساس وضعیت تأهل آن ها دارای تفاوت ‌می‌باشد که در ادامه به بررسی این تفاوت­ها از لحاظ معناداری یا غیر معنادار بودن پرداخته می­ شود.

آمار استنباطی

برای آزمون دو سوال نخست پژوهش با توجه به وجود متغیر ‌پیش‌آزمون و امکان وجود تفاوت اولیه دو گروه آزمایش و کنترل، برای کم کردن تفاوت اولیه و مقایسه ‌پس‌آزمون­ها، از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده شده است و برای پاسخ به سوال سوم مبنی بر تأثیر وضعیت تأهل در میزان رفتارهای پرخطر جنسی در بین معتادان از آزمون T مستقل استفاده شده است.

خلاصه نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری بر روی میانگین نمرات ‌پس‌آزمون میزان رفتارهای پرخطر جنسی و تعداد شرکای جنسی در گروه ­های آزمایش وکنترل با کنترل متغیر همپراش( نمرات ‌پیش‌آزمون) در جدول۴-۲ نشان داده شده است.

جدول۴-۲: خلاصه نتایج آزمون مقایسه میانگین های نمرات پس آزمون رفتارهای پرخطرجنسی و شرکای جنسی

مجذور اتای سهمی

سطح معنی­داری

F

میانگین­مجذورات

درجه آزادی

مجموع مجذورات

منبع تغییر

۵۰۶/۰

۰۰۱/۰

۵۰/۲۱

۸۶/۶۷۵

۱

۸۶/۶۷۵

رفتارهای پرخطر جنسی

۳۳۲/۰

۰۰۴/۰

۴۴/۱۰

۵۷/۱۷

۱

۵۷/۱۷

تعداد شرکای جنسی

نتایج جدول فوق نشان می‌دهد که با در نظر داشتن و کم کردن تفاوت اولیه، بین گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای میزان رفتارهای پرخطر جنسی و تعداد شرکای جنسی در پس آزمون تفاوت معناداری وجوددارد (۰۱/۰>p).

به منظور بررسی بیشتر و مشخص شدن ماندگاری اثر روش ماتریکس بر کاهش رفتارهای پرخطر جنسی و تعداد شرکای جنسی افراد معتاد شرکت کننده در پژوهش حاضر دو هفته بعد از پس آزمون پیگیری مداخله انجام گرفت که به منظور مقایسه داده ­های حاصل از پیگیری با مرحله پس آزمون در گروه آزمایش از آزمون T وابسته استفاده شده است که نتایج آن در جدول ۴-۳ آورده شده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...