بدون معنیعدم رابطه

درصد مدیران مستقل در هیئت مدیره (OUT)۰۲۸۹/۰%۹۵وجود رابطهمیانگین مدیران مستقل عضو اعضای هیئت مدیره (REPUT)۲۸۸۸/۰بدون معنیعدم رابطهتخصص مالی (CPA)۹۴۴۳/۰بدون معنیعدم رابطه

از بین ۴ ویژگی های مدیران مستقل (پاداش اعضای هیات مدیره ،درصد مدیران مستقل در هیات مدیره، میانگین مدیران مستقل عضو اعضای هیات مدیره و تخصص مالی) پاداش اعضای هیات مدیره در شرکت های با توازن بیشتر مالکیت و درصد مدیران مستقل در هیات مدیره در شرکت های با توازن کمتر مالکیت با پیش داوری ‌در مورد پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار دارند.

۴-۲-۲- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم

فرضیه اصلی دوم: بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و درستی پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

این فرضیه در خصوص بررسی وجود تاثیر ویژگی های مدیران مستقل بر درستی پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت مطرح شده و با بهره گرفتن از مدل زیر مورد آزمون قرار می‌گیرد :

نتایج مربوط به آزمون چاو در جداول ۴-۱۳ و ۴-۱۴ ارائه شده است:

جدول ۴-۱۳- نتایج اثرات ثابت مقطعی

Redundand Fixed Effects Tesls

Test cross-section fixed effects

Prob.

d.f.

Statistic

Effects Test

۰۸۶/۰

(۴۸۹/۴۹)

۹۵۴/۸

Cross-section F

۱۹۸/۰

۴۹

۱۸۷/۴۳

Cross-section chi-square

جدول ۴-۱۴- نتایج اثرات ثابت زمانی

Redundand Fixed Effects Tesls

Test cross-section fixed effects

Prob.

d.f.

Statistic

Effects Test

۰۵۹/۰

(۱۳۵/۲)

۰۲۹۱/۲

Period F

۱۲۳/۰

۲

۸۹۵/۱۰

Period Chi-square

با توجه به آماره آزمون چاو ‌در مورد اثرات ثابت مقطعی و اثرات ثابت زمانی احتمال آن بزرگتر از ۰۵/۰ ‌می‌باشد ‌بنابرین‏ فرضیه H0 مبنی بر تفاوت عرض از مبداها برای اثرات ثابت مقطعی و اثرات ثابت زمانی رد شده و مدل H1 )Pool) ارجح است.

نتایج مربوط به آزمون فرضیه دوم درجدول ۴-۱۵ ارائه شده است.

جدول۴-۱۵- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم

دوره برآورد: ۱۳۹۱-۱۳۸۹
ضریب تعیین تعدیل شده
۳۲۸۲۴۵/۰
آماره F

۱۰۷۹۷۷/۳
احتمال (Prob)

۰
آماره دوربین- واتسون
۷۸۰۸۱۹/۱
متغیر توضیحی
ضریب
انحراف معیار
آماره t

احتمال
سطح اطمینان

CPA

۰۵- E11/8-

۰۵- E44/2

۳۲۵۴/۳-
۰۰۱۱/۰
%۹۹

COMPEN

۰۵- E16/6-

۰۶- E28/8

۴۴۷۰۹/۷
۰
%۹۹

MONTH

۰۵- E06/1-

۰۵- E74/1

۶۰۷۰۴/۰-
۵۴۴۸/۰
بدون معنی

OUT

۰۰۰۱۷۴/۰

۰۵- E59/9

۸۱۳۶۶۱/۲
۰۲۱۹/۰
%۹۵

UE

۰۸۴۲۷/۰
۰۲۷۹۵۱/۰
۰۱۴۹۳۷/۳
۰۰۳۱/۰
%۹۹

SIZE

۰۰۰۲۵/۰-

۰۵- E27/5

۶۸۹۵۴/۴-
۰
%۹۹

ROA

۰۶- E99/4-

۰۷- E08/5

۸۰۶۹۴/۹-
۰
%۹۹

REPUT

۰۰۰۱۷۷/۰

۰۵- E29/2

۷۱۶۷۳۳/۷
۰
%۹۹

C

۰۰۱۷۵۴/۰
۰۰۰۳۳۵/۰
۲۳۸۳۴۲/۵
۰
%۹۹

با توجه به آماره F و احتمال مربوط به آن می‌توان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان ۹۹% معادله رگرسیون معنی‌دار است. نتایج مربوط به آماره دوربین- واتسون (عدم خود همبستگی جملات خطا) برای مدل نشان از استقلال نسبی داده ها دارد.ضریب تعیین تعدیل شده مدل بیان کننده میزان مربوط بودن متغیرهای مستقل با متغیر وابسته (درستی پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت) می‌باشد. مطابق با جدول ۴-۱۵ ضریب تعیین تعدیل شده مدل ۳۲/۰ می‌باشد. ‌بنابرین‏ به طور متوسط ۳۲ درصد تغییرات متغیر وابسته توسط این مدل تبیین می‌شود. با توجه به نتایج آزمون مدل و احتمال مربوط به متغیرها، متغیرهای پاداش اعضای هیات مدیره (COMPEN)، تخصص مالی(CPA)، میانگین مدیران مستقل عضو اعضای هیات مدیره (REPUT) دارای احتمال کمتر از ۰۱/۰ و درصد مدیران مستقل در هیئت مدیره (OUT) دارای احتمال کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد ‌بنابرین‏ این متغیرها به ترتیب در سطح اطمینان ۹۹ درصد و ۹۵ درصد در مدل معنی دار می‌باشد از بین متغیرهای کمکی عواید غیرمنتظره(UE ) ، اندازه شرکت (SIZE) و بازده دارایی ها( ROA) دارای احتمال کمتر از ۰۱/۰ می‌باشد ‌بنابرین‏ این متغیرها در سطح اطمینان ۹۹ درصد در مدل معنی دار می‌باشد ولی متغیر زمان بندی پیش‌بینی های مدیریت(MONTH) دارای احتمال بیشتر از ۰۵/۰ می‌باشد ‌بنابرین‏ این متغیر در سطح اطمینان ۹۵ درصد در مدل معنی دار نمی باشد لذا از بین ویژگی های مدیران مستقل با توجه به معناداری متغیرها، درصد پاداش اعضای هیات مدیره (COMPEN)، تخصص مالی (CPA)، میانگین مدیران مستقل عضو اعضای هیات مدیره (REPUT) و درصد مدیران مستقل در هیئت مدیره (OUT) با درستی پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معناداری وجود دارد.

۴-۲-۲-۱- تجزیه و تحلیل فرضیه های فرعی سوم و چهارم

فرضیه فرعی سوم: در حالت توازن بیشتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و درستی پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی چهارم: در حالت توازن کمتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و درستی پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

آزمون مدل در گروه شرکت ها با توازن بیشتر مالکیت

نتایج مربوط به آزمون چاو در جداول ۴-۱۶ و ۴-۱۷ ارائه شده است:

جدول ۴-۱۶- نتایج اثرات ثابت مقطعی

Redundand Fixed Effects Tesls

Test cross-section fixed effects

Prob.

d.f.

Statistic

Effects Test

۲۵۴/۰

(۵۷/۳۳)

۹۸۵/۸

Cross-section F

۶۱۲/۰

۳۳

۲۵۸/۴۴

Cross-section chi-square

جدول ۴-۱۷- نتایج اثرات ثابت زمانی

Redundand Fixed Effects Tesls

Test cross-section fixed effects

Prob.

d.f.

Statistic

Effects Test

۰۵۱/۰

(۱۳۵/۲)

۹۲۱/۱

Period F

۱۱۲/۰

۲

۶۲۴/۹

Period Chi-square

با توجه به آماره آزمون چاو ‌در مورد اثرات ثابت مقطعی و اثرات ثابت زمانی احتمال آن بزرگتر از ۰۵/۰ ‌می‌باشد ‌بنابرین‏ فرضیه H0 مبنی بر تفاوت عرض از مبداها برای اثرات ثابت مقطعی و اثرات ثابت زمانی رد شده و مدل Pool(H1) ارجح است.

نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی در شرکت ها با توازن بیشتر مالکیت درجدول ۴-۱۸ ارائه شده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...