با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که میانگین نمرات خشنودی شغلی (۰۵/۸۸) می‌باشد.

ب) یافته های استنباطی

فرضیه کلی: بین سبک های تصمیم گیری با بهره وری و خشنودی شغلی رابطه وجود دارد.

برای بررسی این فرضیه از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود.

جدول ۴-۴: ضریب همبستگی بین سبک های تصمیم گیری با بهره وری و خشنودی شغلی

بهره وری
خشنودی شغلی
ضریب همبستگی
› P
ضریب همبستگی
› P

سبک های تصمیم گیری

عقلانی

۵۲۳/۰

۰۰۰۱/۰

۳۴۱/۰

۰۰۰۱/۰

شهودی

۴۴۳/۰

۰۰۰۱/۰

۳۵۸/۰

۰۰۰۱/۰

وابستگی

۳۸۲/۰

۰۰۰۱/۰

۳۳۹/۰

۰۰۰۱/۰

آنی

۳۱۷/۰-

۰۰۰۱/۰

۳۵۰/۰-

۰۰۰۱/۰

اجتنابی

۳۱۵/۰-

۰۰۰۱/۰

۳۴۲/۰-

۰۰۰۱/۰

با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که تمامی ضرایب همبستگی در سطح (۰۰۰۱/۰) به دست آمده اند و از آنجا که این سطح از مقدار قابل قبول (۰۵/۰) کمتر می‌باشد لذا این ضرایب معنادار شده اند (۰۱/۰P<). ‌بنابرین‏ بین سبک های تصمیم گیری عقلانی، شهودی و وابستگی با بهره وری و خشنودی شغلی رابطه مستقیم و معنادار و بین سبک های تصمیم گیری آنی و اجتنابی با بهره وری و خشنودی شغلی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

فرضیه های جزئی:

فرضیه جزئی اول: بین سبک های تصمیم گیری با بهره وری رابطه وجود دارد.

برای بررسی این فرضیه از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود.

جدول ۴-۵: ضریب همبستگی بین سبک های تصمیم گیری با بهره وری

بهره وری
ضریب همبستگی
› P

سبک های تصمیم گیری

عقلانی

۵۲۳/۰

۰۰۰۱/۰

شهودی

۴۴۳/۰

۰۰۰۱/۰

وابستگی

۳۸۲/۰

۰۰۰۱/۰

آنی

۳۱۷/۰-

۰۰۰۱/۰

اجتنابی

۳۱۵/۰-

۰۰۰۱/۰

با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که تمامی ضرایب همبستگی در سطح (۰۰۰۱/۰) به دست آمده اند و از آنجا که این سطح از مقدار قابل قبول (۰۵/۰) کمتر می‌باشد لذا این ضرایب معنادار شده اند (۰۱/۰P<). ‌بنابرین‏ بین سبک های تصمیم گیری عقلانی، شهودی و وابستگی با بهره وری رابطه مستقیم و معنادار و بین سبک های تصمیم گیری آنی و اجتنابی با بهره وری رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

فرضیه جزئی دوم: بین سبک های تصمیم گیری با خشنودی شغلی رابطه وجود دارد.

برای بررسی این فرضیه از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود.

جدول ۴-۶: ضریب همبستگی بین سبک های تصمیم گیری با خشنودی شغلی

خشنودی شغلی
ضریب همبستگی
› P

سبک های تصمیم گیری

عقلانی

۳۴۱/۰

۰۰۰۱/۰

شهودی

۳۵۸/۰

۰۰۰۱/۰

وابستگی

۳۳۹/۰

۰۰۰۱/۰

آنی

۳۵۰/۰-

۰۰۰۱/۰

اجتنابی

۳۴۲/۰-

۰۰۰۱/۰

با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که تمامی ضرایب همبستگی در سطح (۰۰۰۱/۰) به دست آمده اند و از آنجا که این سطح از مقدار قابل قبول (۰۵/۰) کمتر می‌باشد لذا این ضرایب معنادار شده اند (۰۱/۰P<). ‌بنابرین‏ بین سبک های تصمیم گیری عقلانی، شهودی و وابستگی با خشنودی شغلی رابطه مستقیم و معنادار و بین سبک های تصمیم گیری آنی و اجتنابی با خشنودی شغلی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

فرضیه جزئی سوم: سبک های تصمیم گیری قادر به پیش‌بینی بهره وری می‌باشد.

برای بررسی این فرضیه از رگرسیون چند گانه به روش همزمان استفاده گردیده است.

جدول۴-۷: جدول مشخصه‌ های آماری رگرسیون بین سبک های تصمیم گیری با بهره وری به روش همزمان

R
² R
F
› P
β
T
› p

متغیرهای پیش بین

عقلانی

۶۵۸/۰

۴۳/۰

۲/۲۲

۰۰۰۱/۰

۳۸۱/۰

۲/۵

۰۰۰۱/۰

شهودی

۲۴۷/۰

۹/۲

۰۰۳/۰

وابستگی

۰۴۷/۰

۵۴/۰

۵/۰

آنی

۱۹۸/۰-

۰۵/۲-

۰۴/۰

اجتنابی

۱۳۸/۰-

۴۱/۱-

۱/۰

همان گونه که مشاهده می­ شود مقدار F برابر با (۲/۲۲) معنادار گردیده (۰۱/۰P< ) است. و با توجه به سطوح معناداری ستون آخر ‌می‌توان نتیجه گرفت که، مقدار بتای سبک های عقلانی، شهودی و آنی معنادار شده اند (۰۵/۰P< ). یعنی اینکه سبک های تصمیم گیری عقلانی، شهودی و آنی می‌توانند بهره وری کارکنان را پیش ­بینی نمایند. و ضریب همبستگی چندگانه (ضریب تعیین) محاسبه شده بر اساس این سبک ها (۴۳/۰) است، یعنی این سبک ها می‌توانند (۴۳) درصد واریانس متغیر بهره وری کارکنان را پیش‌بینی کنند.

فرضیه جزئی چهارم: سبک های تصمیم گیری قادر به پیش‌بینی خشنودی شغلی می‌باشد.

برای بررسی این فرضیه از رگرسیون چند گانه به روش همزمان استفاده گردیده است.

جدول۴-۸: جدول مشخصه‌ های آماری رگرسیون بین سبک های تصمیم گیری با خشنودی شغلی به روش همزمان

R
² R
F
› P
β
T
› p

متغیرهای پیش بین

عقلانی

۵۵۵/۰

۳۱/۰

۹/۱۲

۰۰۰۱/۰

۱۷۸/۰

۲/۲

۰۲/۰

شهودی

۱۹۴/۰

۱/۲

۰۳/۰

وابستگی

۱۳۳/۰

۴/۱

۱/۰

آنی

۱۹۱/۰-

۷/۱-

۰۷/۰

اجتنابی

۱۹۲/۰-

۷/۱-

۰۷/۰

همان گونه که مشاهده می­ شود مقدار F برابر با (۹/۱۲) معنادار گردیده (۰۱/۰P< ) است. و با توجه به سطوح معناداری ستون آخر ‌می‌توان نتیجه گرفت که، مقدار بتای سبک های عقلانی و شهودی معنادار شده اند (۰۵/۰P< ). یعنی اینکه سبک های تصمیم گیری عقلانی و شهودی می‌توانند خشنودی شغلی کارکنان را پیش ­بینی نمایند. و ضریب همبستگی چندگانه (ضریب تعیین) محاسبه شده بر اساس این سبک ها (۳۱/۰) است، یعنی این سبک ها می‌توانند (۳۱) درصد واریانس متغیر خشنودی شغلی را پیش‌بینی کنند.

در این فصل به بیان یافته های پژوهش پرداخته می‌شود. بدین منظور در ابتدا به آمار توصیفی و سپس به آمار استنباطی ‌در مورد فرضیه ‌ها پرداخته می‌شود.

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

خلاصه پژوهش

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...