۳-۵- ویژگی های فنی ابزارهی گرداوری اطلاعات

دو ویژگی اساسی اندازه گیری که بایستی در بررسی تناسب و مفید بودن ابزارهای اندازه گیری مورد توجه قرار گیرد، قابلیت اعتبار(روایی) و قابلیت اعتماد(پایایی)است.

۳-۵-۱-روایی یا اعتبار

مفهوم روایی یا اعتبار ‌به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه گیری تا چه اندازه خصیصه مورد نظر را می سنجد(سرمد، بازرگان و حجازی،۱۳۸۲ص۱۷۰). به عبارت دیگر، آزمونی دارای روایی است که برای اندازه گیری آنچه مورد نظر است مناسب باشد. به همین دلیل اصطلاح اعتبار به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است، اشاره دارد (سیف،۱۳۸۱ص۳۷۹). در پژوهش حاضرجهت بررسی روائی محتوایی پرسشنامه به نظر پنج نفر از اساتید دانشگاه استناد گردید. مبنای تأیید روائی ‌در مورد ‌هر سوال این که حدأقل، سه نفر از مجموع پنج نفر، آن سوال را مناسب ارزیابی کرده باشند. از آنجا که قبل از بررسی روائی، پرسشنامه چند بار بررسی و اصلاح گردیده بود، لذا روائی تمام سوالات پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.پایایی پرسشنامه بعد از اجرای اولیه در بین ۲۸ نفر از افراد جامعه آماری، بر اساس فرمول آلفای کرونباخ انجام که نتیجه آن ۸۷۰/۰ بود.

۳-۵-۲-قابلیت اعتماد یا پایایی

یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری قابلیت اعتماد یا پایایی است. که ‌به این معنی است که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. از جمله تعریف هایی که برای قابلیت اعتماد ارائه شده است می توان به تعریف(ایبل و فریسبی، ۱۹۸۶؛ به نقل از سرمد، بازرگان و حجازی، ۱۳۸۲ص۱۶۶) اشاره کرد:” همبستگی میان یک مجموعه از نمرات ‌و مجموعه ی دیگر از نمرات در یک آزمون معادل که به طور مستقل بریک گروه آزمودنی به دست آمده است”.با توجه ‌به این امر معمولأ دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا ۱+(ارتباط کامل) است. در تحقیق حاضر برای سنجش پایایی پرسشنامه، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج ضریب ۸۷% را نشان داد.

۳-۶- روش تجزیه وتحلیل آماری

برای تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها و سوالات پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده می شود. ‌بر اساس سوالات و فرضیات تحقیق از آمار توصیفی و از شاخص ها یی همچون جداول توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون t تک نمونه ای، آزمون t مستقل،آزمون توکی و آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده گردید.

فصل چهارم

تجزیه وتحلیل داده ها

۴-۱-مقدمه:

تحقیق حاضر به دنبال عوامل مؤثر بر عدم تحقق نظام برنامه درسی غیر متمرکز در آموزش عالی از دیدگاه جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی دانشکده های فنی ومهندسی،ادبیات،علوم پایه،کشاورزی،منابع طبیعی بوده است .در تحلیل داده های حاصل از انواع آزمون‌های شاخص توصیفی(میانگین،انحراف معیار،وانواع جداول )‌و آزمون‌های استنباطی (آزمون تی تک متغیره،آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد.

۴-۲ –آمار توصیفی

جدول ۴-۱ توزیع فراونی اعضای هیئت علمی وکارشناسان پاسخ داده نهایی به ابزار بر حسب دانشکده

دانشکده

فراوانی

درصد فراوانی

درصد تراکمی

کشاورزی

انسانی

مهندسی

علوم

منابع طبیعی

مجموع

۲۷

۳۰

۱۹

۲۱

۱۳

۱۱۰

۵/۲۴

۳/۲۷

۳/۱۷

۱/۱۹

۸/۱۱

۱۰۰

۵/۲۴

۸/۵۱

۱/۶۹

۲/۸۸

۱۰۰

نمودار ۴-۱ توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب دانشکده

جدول ۴-۲ توزیع فراونی اعضای هیئت علمی وکارشناسان پاسخ داده نهایی به ابزار بر حسب سابقه خدمت

سابقه خدمت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد تراکمی

۱تا ۵ سال

۶تا ۱۰ سال

۱۱ تا ۱۵ سال

۱۶ تا ۲۰ سال

۲۱ تا ۲۵ سال

۲۶ تا ۳۰ سال

مجموع

۴۴

۲۹

۱۰

۱۷

۶

۴

۱۱۰

۴۰

۴/۲۶

۱/۹

۵/۱۵

۵/۵

۶/۳

۱۰۰

۴۰

۴/۶۶

۵/۷۵

۹/۹۰

۴/۹۶

۱۰۰

نمودار ۴-۲ توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه خدمت

جدول ۴-۳ توزیع فراونی اعضای هیئت علمی وکارشناسان پاسخ داده نهایی به ابزار بر حسب پست سازمانی

پست سازمانی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد تراکمی

مدیر گروه

استادیار

کارشناس

دانشیار

مربی

مجموع

۸

۸۲

۱۰

۷

۳

۱۱۰

۳/۷

۵/۷۴

۱/۹

۴/۶

۷/۲

۱۰۰

۳/۷

۸/۸۱

۹/۹۰

۳/۹۷

۱۰۰

نمودار ۴-۳ توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب پست سازمانی

جدول ۴-۴ آمار توصیفی مربوط به هر گویه در شاخص مدیریتی ساختاری

گویه ها

فراوانی

میانگین هرگویه

انحراف معیار

خطای معیار میانگین

نبود سازوکار قانونی در دانشگاه ها که از طراحی تا اجرای برنامه های …..

۱۱۰

۳٫۹۶۳۶

.۹۱۷۹۹

.۰۸۷۵۳

نبود فرهنگ سازمانی قوی ‌و ترغیب کننده در راستای حمایت از خودگردانی…

۱۱۰

۴٫۱۶۳۶

.۷۳۶۰۶

.۰۷۰۱۸

نبود ساختار تشکیلاتی مناسب در دانشگاه ها …………………………….

۱۱۰

۴٫۰۳۶۴

.۸۵۵۹۳

.۰۸۱۶۱

نبود پشتیبانی مالی واعتباری…………………………………………….

۱۱۰

۴٫۰۹۰۹

.۸۹۳۸۷

.۰۸۵۲۳

عدم اعتماد به روند طراحی برنامه های درسی وآموزشی………………..

۱۱۰

۳٫۷۵۴۵

.۹۱۰۵۵

.۰۸۶۸۲

عدم اعتقاد مدیریت دانشگاهی…………………………………………….

۱۱۰

۳٫۶۲۷۳

۱٫۰۳۰۳۶

.۰۹۸۲۴

عدم حمایت مجموعه مدیریت دانشگاهی………………………………….

۱۱۰

۳٫۷۳۶۴

.۹۶۴۲۹

.۰۹۱۹۴

عدم حمایت مجموعه مدیریتی حاکم بر دانشگاه ها…………………………

۱۱۰

۳٫۸۸۱۸

.۹۶۴۸۱

.۰۹۱۹۹

نبود منابع اطلاعاتی وارتباطی دانشگاه با بخش های مختلف جامعه……….

۱۱۰

۳٫۷۳۶۴

.۸۹۵۲۲

.۰۸۵۳۶

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...